Kurser

Arbetsmiljö ger kunskap om och förståelse för en god arbetsmiljö, om tillhörande lagstiftning och regelverk, om ergonomi och om skyddsutrustning och tillbehör.

Avel ger kunskap om biraser, genetik och avelsstrategi. Du lär dig beräkna avelsvärden och att förstå, planera och genomföra strategiskt avelsarbete.

Avläggare ger kunskap om system för förökning av bisamhällen. Du lär dig olika typer av avläggare och driftsmässig produktion av avläggare i en yrkesbiodling

Biet och samhället ger kunskap om biets anatomi, bisamhällets uppbyggnad, funktion och egenskaper, samt material och system för bikupa och bigård i en rationell biodling.

Bihälsa ger kunskap om förebyggande friskvårdsarbete, om sjukdomar, parasiter och miljögifter som påverkar biet och bisamhället och hur de kan åtgärdas samt om relevant lagstiftning och regelverk.

Biprodukter ger kunskap om insamling, beredning och förädling av biodlingföretagets produkter och tjänster så som honung, pollen, propolis, vax, avläggare, drottningar och pollinering.

Företagsekonomi behandlar redovisningssystem, bokföringens grunder och bokslut med centrala begrepp som moms, skatt, avdrag och deklaration. Kursen behandlar även centrala begrepp som försäljningsbudget, kapitalbehovsanalys, likviditetsbudget, kostnadskalkyl, nyckeltal och nollpunktsanalys.

Driftplanering ger kunskap om drift, logistik och planering. Kursen ger kunskap om dragväxter, bigårdars lokalisering, förekommande maskiner och verktyg samt om skillnader mellan konventionell och ekologisk biodling.

Drottningodling ger kunskap om system för drottning-odling. Du lär dig olika metoder för att odla drottningar och att förstå, planera och genomföra yrkesmässig drottningodling.

Företagaren handlar om det sociala skyddsnätets konstruktion för egenföretagare, företagarens försäkringssituation, villkoren för olika företagsformer samt om finansiering, säkerheter och borgensåtaganden.

Juridik ger kunskap om avtals- och konsumenträtt, bolagsformer och dess redovisning, skatterätt, marknads- och immaterialrätt, arbetsrätt samt fastighetsrätt.

Honungshuset ger kunskap om lagstiftning och regelverk kring hantering och produktion av livsmedel. Vad klassas som livsmedel och livsmedelshantering och vilka är kontrollorganen?

Marknaden ger en introduktion till grundläggande principer och modeller för att planera och genomföra biodlingsföretagets marknadsaktiviteter.

Omvärlden ger en introduktion till grundläggande principer och modeller för att beskriva och analysera nuläge, omvärld, konkurrens och kartläggning av marknadens behov i ett biodlingsföretag.

Projektarbete och LIA
Utöver biodling och företagsekonomi tillkommer ett större projektarbete samt praktik hos yrkesbiodlare, LIA.